Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Předmětem kupní smlouvy řízené zákonem § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) je nákup a prodej internetového vzdělávacího online programu KNĚŽKA BOHYNĚ  (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://knezkabohyne.cz
  2. Poskytovatelem předmětu koupě je Goddess Gifts, s.r.o., 05548632.
  3. Kontaktní údaje: pcihlarova@gmail.com, +420 731 493 358
  4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
  5. Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku Produktu, je nutné, aby při sledování videí v programu KNĚŽKA BOHYNĚ dodržoval závazné pokyny pro poslech (dále jen „Pokyny“) uvedené níže.
  6. Produkt je potřeba poslouchat pozorně, uvedené techniky poctivě a naplno vyzkoušet a nechat je působit minimálně 3 dny. Doporučujeme využívat techniky programu KNĚŽKA BOHYNĚ pokaždé, když se klient cítí špatně, ale také jako preventivní cvičení. 
  7. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za případná psychická poškození kupujícího, které by mohlo vzniknout nesprávným používáním cvičení uvedených v programu. 
  8. Je nutné přesně dodržovat pokyny uvedené ve videích programu KNĚŽKA BOHYNĚ

  Objednávání

  1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://knezkabohyne.cz Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://knezkabohyne.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup programu KNĚŽKA BOHYNĚ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  Kupní cena, daňový doklad

  1. Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://knezkabohyne.cz najdete všechny ceny služeb.
  2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. 

  Platba

  1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  2. Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
  3. Forma platby: Platba je možná jednorázově.

  Garance vrácení peněz

  1. Za svůj produkt ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
  2.  Při zakoupení online programu KNĚŽKA BOHYNĚ má kupující právo odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 14 dnů od zahájení kupní smlouvy. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: krepcikovam@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti.  Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online programu. Částka bude vrácena nejpozději do 21 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu a kupující nebude mít právo na získání a využití jakýchkoli bonusů.
  3. Cílem online programu KNĚŽKA BOHYNĚ je pomoci všem, kteří se ho zúčastní.

  Odpovědnost

  1.  Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  2. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  3. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  Ukončení a prodloužení členství KNĚŽKA BOHYNĚ

  1.  Přístup do členské sekce KNĚŽKA BOHYNĚ končí po 2 letech od momentu zaplacení předmětu koupě.
  2. Prodloužení je možné. O ceně prodloužení bude klient včas informován skrze email.

  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 10. .2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://knezkabohyne.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si  právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://knezkabohyne.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.