PODMÍNKY

účasti na výcviku

 1. K řádnému ukončení výcviku je nezbytné, aby účastnice participovaly na každém výcvikovém víkendu a vypracovaly veškerou zadanou domácí přípravu.
 2. Ve výjimečných případech a na základě souhlasu lektorek může být jeden víkend vynechán. Pokud účastnice chce projít zasvěcením jako kněžka, musí mít zaplaceno všech pět víkendů a případný chybějící si doplnit (zdarma) s následujícím ročníkem.
 3. Pokud budete chybět předposlední víkend, není možné jít k „zasvěcení“ tj. poslednímu víkendu. Resp. účastnit se jej můžete, ale bez ceremonie. Účast na tomto víkendu je nezbytná k řádnému ukončení prvního ročníku.
 4. Místo ve výcviku vám bude rezervováno pouze po obdržení vyplněné přihlášky a dokladu o zaplacení nevratné zálohy. Pokud z nějakého důvodu zájemkyně není na výcvik přijata, záloha je pochopitelně vrácena.
 5. Poplatky za kurz budou uhrazeny v plné výši před datem zahájení kurzu, nebo ve splátkách. Platba proběhne nejpozději 2 týdny před daným víkendem, ve výjimečných případech, po dohodě s lektory v jiném platebním schématu.
 6. V případě zrušení účasti na víkendu méně než 3 dny před jeho konáním, uhradí účastnice „storno“ poplatek ve výši 150 Kč, který náleží provozovateli ubytovacího a stravovacího zařízení.
 7. I v případě příjezdu na seminář později než v pátek je účastnice povinna uhradit stravu na celý víkend. Cena za nocleh bude odečtena.
 8. Podstata kurzu je transformativní. Účastnicím, které to budou potřebovat, bude doporučena doprovodná terapeutická podpora při zpracování vynořujících se náročných osobních témat, aby pro ně bylo možné dál pokračovat ve výcviku.
 9. Lektor kurzu má právo požádat studenta, aby kurz opustil, pokud poruší důležitá pravidla.
 10. Všichni účastníci se zavazují respektovat ostatní účastníky kurzu a jejich hodnoty, které se mohou lišit od jejich vlastních.
 11. Pravidlo důvěrnosti veškerých informací zajišťuje soukromí a bezpečí ve skupině. Nepředpokládáme, že důvěrné budou veškeré informace, ale pracujeme s pravidlem, že veškeré osobní informace o členech skupiny jsou důvěrné.
 12. Pokud vzniknou konflikty mezi členy skupiny, účastníci musí oslovit skupinu a lektorky, aby pomohly konflikt vyřešit.
 13. Účastnicím, které zaplatí celý výcvik, nebo jeho velkou část předem a potom se rozhodnou ho předčasně ukončit, nebudou peníze vráceny, pokud se nejedná o závažné zdravotní nebo rodinné důvody, které musí být lektorkám sděleny co nejdříve, aby mohla být posouzena oprávněnost nároku na vrácení peněz. Důvodem je množství práce, která byla už do kurzu investována a také nemožnost vzít do kurzu náhradnici, protože se jedná o uzavřenou skupinu. Vždy existuje možnost nahradit si výcvik následující rok, pokud dojde k jeho otevření.
 14. Všechny členky skupiny jsou zodpovědné za vytvoření bezpečného, upřímného a respektujícího prostředí, které nepodporuje obviňování či pomlouvání dalších členek skupiny a lektorek a naopak vytváří prostor pro otevřenost, upřímnost a skutečnou nápravu problémů.

Nemůžeme se vám 100% zaručit za konkrétní výsledky této práce: Váš duchovní růst je hlubokou, soukromou a jedinečnou cestou mezi vámi a tím, co je větší, tím Božským. Je nám ctí, že vás můžeme doprovázet a sdílet s vámi tak hluboce a upřímně, jak jen můžeme a nabídnout vám naši láskyplnou podporu a zkušenosti v této práci.

Lektorky používají všechny známé metody pro zajištění bezpečí, které jsou pokládány za vhodné v oblasti předmětu vašeho výcviku.

V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. Seminář nemůže nahradit psychoterapeutické či lékařské ošetření.

Účastnice musí akceptovat, že veškeré vědění je předáváno v té nejlepší víře. Že vstupují do výcviku v průkopnické oblasti a veškerá výuka je nabízena v dobré víře v nejvyšší standardy bezpečnosti, které jsou na tomto poli známy.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů Petře Cihlářové IČ: 01895168, Laudonova 7, Praha 10, Kateřině Slezákové Kramolišové, IČ: 62094815, Na návsi 36, Všenory, Lilii Khousnoutdinové, IČ 75286980, obchodní společnosti Goddess Gifts, s.r.o., se sídlem v Praze, Laudonova 439/7, PSČ 102 00, Praha – Štěrboholy, IČ: 05548632, DIČ: CZ05548632, jakožto správcům a zpracovatelům, za účelem zařazení do databáze účastnic tohoto kurzu a dalšího marketingového zpracování, tj. zasílání obchodních sdělení a to na dobu neurčitou.

Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Účelem zpracování osobních údajů je realizace celého obchodu (tj. plnění smluvních povinností), včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Uzavřením smlouvy s prodávajícím a poskytnutím osobních údajů souhlasí zákazník se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícím v rámci marketingové analýzy.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce www.cestaextaze.cz/chranime-osobni-udaje

S Tvými osobními údaji (jméno, příjmení, emailová adresa, popř. korespondenční adresa, telefon) budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou legislativou a budeme je zpracovávat po dobu 10let.

Udržování pohody a požehnání

Hranice při řešení konfliktů, které mohou nastat ve skupině osobního růstu.

Konflikt je přirozenou součástí života a je normální v dlouhodobé skupině, kde se potkávají odlišní lidé. Může být velmi cennou příležitostí k vzájemnému učení se. Pokud vyvstane otevřeně vyjádřený konflikt mezi členkami skupiny, je třeba dodržovat určitá pravidla. Pokud budou porušena, může to vést k dočasnému či konečnému vyloučení ze skupiny.

 1. V situaci konfliktu v kontextu spirituálního seberozvoje z žádného důvodu nepromítáme vinu na druhé, ani neobviňujeme druhého člověka z jakýchkoli důvodů. Předpokládáme, že vznikající konflikt může přispět k duchovnímu rozvoji všech členů ve skupině. Proto je potřeba vést proces řešení obzvláště vědomým, emočně čistým a disciplinovaným způsobem.
 2. Je nezbytné, aby strany konfliktu hledaly podporu a facilitaci od jedné z vedoucích výcviku, aby bylo dosaženo férového a rovného vyslyšení všech zúčastněných a dán každému prostor, aby byl slyšen a mohl se vyjádřit.
 3. Je známo, že v každém konfliktu je obvykle skryté neporozumění, nedorozumění, nebo zkreslení skutečnosti, či pravdy. Proto je velmi důležité, aby každá osoba, která je součástí konfliktu, naslouchala pozorně a s otevřeným srdcem každé verzi událostí, které vedly k situaci konfliktu, a to tak, aby pochopila situaci druhé strany.
 4. V průběhu rozvíjení pochopení situace, každý člověk musí dodržovat jednoduché pravidlo: vzít si zodpovědnost za své pocity a jít do jejich hloubky a vyjádřit je, tak jak v něm vznikají.
 5. Za žádných okolností nesmí dojít k verbálnímu ani fyzickému ublížení nebo vyhrožování namířenému proti jednotlivci v průběhu práce v prostoru spirituálního seberozvoje. Takové chování představuje narušení posvátného prostoru a zneuctění všech bytostí ve fyzických a spirituálních hranicích tohoto prostoru.